راهکارهای برطرف نمودن غفلت

راهکارهای برطرف نمودن غفلت

راهکارهای برطرف نمودن غفلت

1) مشارطه، مراقبه، محاسبه

2) ارتباط با افراد مهذب و موفق ادامه مطلب

آسیب اول : غفلت ادامه…

آسیب اول : غفلت  ادامه…

آسیب شناسی فعالیت های گروهی ویژه سرگروه

آسیب اول : غفلت

ادامه… ادامه مطلب

آسیب اول: غفلت

آسیب اول: غفلت

آسیب شناسی فعالیت های گروهی ویژه سرگروه 

آسیب اول: غفلت ادامه مطلب

آسیب شناسی تربیتی

آسیب شناسی تربیتی

آسیب شناسی تربیتی

این آسیب ها را به سه دسته تقسیم میکنیم.

ادامه مطلب