روش مستقیم:

روش مستقیم:

روش مستقیم:

در این روش، مشاور مستقیما به تشخیص مشکل و نیاز متربی و ارائه راه‌حل‌های مناسب می‌پردازد و در سیره معصومین نیز از این روش فراوان استفاده می‌شده است. ادامه مطلب

روش‌های مشاوره

روش‌های مشاوره

روش‌های مشاوره

روش‌های گوناگونی در مشاوره مطرح است که با هر یک می‌توان دسته‌ای از مشکلات متربیان را حل کرد. مشاور باید از همه روش‌ها آگاه باشد تا به تناسب هر یک از مسائل و مشکلات از آن روش‌ها به صورت مجزاء و یا تلفیقی بهره بجوید. روش‌های زیر برخی از روش‌های مفید مشاوره هستند که با کمک آنها می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود. ادامه مطلب

اصول مشاوره(2)

اصول مشاوره(2)

اصول مشاوره(2)

 

صداقت

یکی دیگر از اصول‌ حاکم بر مشاوره اصل صداقت است. ادامه مطلب

اصول مشاوره(1)

اصول مشاوره(1)

اصول مشاوره(1)

مشاوره به عنوان یک فعالیت تربیتی و هدایت بخش بر اصولی استوار است که مهمترین آنها به شرح ذیل است: ادامه مطلب