گامي در مسير سعادتمندي

گامي در مسير سعادتمندي

اينكه انسان را اشرف مخلوقات و خليفه خدا بر روي زمين مي‌دانند، در ابتدا امري است که كاملاً منوط به شكوفايي، رشد و به فعليت رسيدن استعدادهاي انساني بالقوه ای است که در جريان حياتش رخ خواهد داد، ادامه مطلب